Tryb działania

Przedszkole działa na podstawie:

 1. Ustawy  z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (DZ. U. Nr 95 poz. 425 z 199 z późniejszymi zmianami) i rozporządzeń wykonawczych do tej Ustawy.
 2. Statutu przedszkola
  • Dyrektor kieruje działalnością Przedszkola i reprezentuje je na zewnątrz.
   W dziale „Przedmiot działalności i kompetencje określono podstawowe kategorie spraw, w których prowadzi się postępowanie kończące się wydaniem decyzji administracyjnej. W pozostałych sprawach Dyrektor wydaje zarządzenia wewnętrzne.
  • Rada Pedagogiczna jest kolegialnym organem Przedszkola. Uchwały Rady Pedagogicznej są podejmowane zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy jej członków.
   Regulamin Rady Pedagogicznej.
  • Rada Rodziców może występować do Dyrektora i innych organów Przedszkola, organu prowadzącego oraz organu sprawującego nadzór pedagogiczny z wnioskami i opiniami we wszystkich sprawach Przedszkola. Rada Rodziców podejmuje decyzje w formie uchwał.
   Regulamin Rady Rodziców.

 

 

Podmiot udostępniający informację:
Przedszkole nr 5 w Opocznie
odpowiada: Aneta Zięba
data: 19-02-2018
wytworzył: Aneta Zięba
data: 19-02-2018
data: 19-02-2018
Dziennik zmian strony

Wszystkie wersje tej strony:

W celu uzyskania dostępu do wersji archiwalnej strony skontaktuj się z redaktorem.

 • 09-12-2016 - Edycja treści
 • 12-04-2016 - Edycja treści
 • 10-04-2015 - Uwzględnienie wytycznych WCAG 2.0
 • 27-09-2012 - Edycja treści

Statystyka odsłon tej strony:

Łączna liczba odsłon wszystkich wersji tej strony: 559