Informacje nieudostępnione

Dostęp do informacji publicznej.

 • Każda informacja o sprawach publicznych stanowi informację publiczną w rozumieniu ustawy z dnia 6 września 2001r. o dostępie do informacji publicznej (Dz.U. z 2001r., Nr 112, poz. 1198 z późn. zm.) i podlega udostępnieniu na zasadach i w trybie określonych w w/w ustawie. Prawo do dostępu do informacji publicznej przysługuje każdemu. Od osoby wykonującej to prawo nie wolno żądać wykazania interesu prawnego lub faktycznego.

Formy i tryb udostępniania informacji publicznej.

Udostępniania informacji publicznych w Przedszkolu Nr 5 w Opocznie następuje w drodze:

 • Ogłaszania informacji publicznych, w tym dokumentów urzędowych w Biuletynie Informacji Publicznej.
 • Wyłożenia lub wywieszenia na tablicy ogłoszeń.
 • Wglądu do dokumentów urzędowych.

Ograniczenia w dostępie do informacji publicznej.

 • Prawo do informacji publicznej podlega ograniczeniu w zakresie i na zasadach określonych w przepisach o ochronie informacji niejawnych oraz o ochronie innych tajemnic ustawowo chronionych.
  Prawo do informacji publicznej podlega ograniczeniu ze względu na prywatność osoby fizycznej. Ograniczenie to nie dotyczy informacji o osobach pełniących funkcje publiczne, mających związek z pełnieniem tych funkcji.

Dostęp do informacji publicznej nieudostępnionej w BIP

 • Informacja publiczna, która nie została udostępniona w Biuletynie Informacji Publicznej Przedszkola Nr 5 w Opocznie zostaje udostępniona na wniosek. Wniosek o udostępnienie informacji publicznej można złożyć osobiście w biurze przedszkola, telefonicznie, pisemnie, e-mailem, faksem lub za pomocą ePUAP.
 • Udostępnianie informacji publicznej na wniosek następuje bez zbędnej zwłoki, nie później jednak niż w terminie 14 dni od dnia złożenia wniosku. Informacja publiczna, która może być niezwłocznie udostępniona, jest udostępniana w formie ustnej lub pisemnej bez pisemnego wniosku.
 • Dostęp do informacji publicznej jest bezpłatny. Jeżeli forma udostępnienia informacji publicznej na wniosek jest związana z koniecznością poniesienia dodatkowych kosztów związanych ze wskazanym we wniosku sposobem udostępnienia, Przedszkole Nr 5 może pobrać od wnioskodawcy opłatę odpowiadającą tym kosztom. W takim wypadku dyrektor Przedszkola Nr 5 w Opocznie, w terminie 14 dni od dnia złożenia wniosku powiadomi wnioskodawcę
  o wysokości opłaty. W takim przypadku udostępnienie informacji publicznej zgodnie z wnioskiem nastąpi po upływie 14 dni od dnia powiadomienia wnioskodawcy, chyba, że wnioskodawca dokona w tym terminie zmiany wniosku
  w zakresie sposobu lub formy udostępniania informacji publicznej albo wycofa wniosek.

 

Podmiot udostępniający informację:
Przedszkole nr 5 w Opocznie
odpowiada: Halina Ceglarska
data: 10-04-2015
wytworzył: Halina Ceglarska
data: 10-04-2015
data: 10-04-2015
Dziennik zmian strony

Wszystkie wersje tej strony:

W celu uzyskania dostępu do wersji archiwalnej strony skontaktuj się z redaktorem.

 • 13-09-2012 - Edycja treści

Statystyka odsłon tej strony:

Łączna liczba odsłon wszystkich wersji tej strony: 565