KLAUZULA INFORMACYJNA

Wypełniając obowiązek prawny uregulowany zapisami art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) Dz. U. UE . L. 2016.119.1 z dnia 4 maja 2016r, dalej jako „RODO”, informujemy, że:
1. dane Administratora i Inspektora Ochrony Danych znajdują się w linku „Ochrona danych osobowych”,
2. Pana/Pani dane osobowe w postaci adresu IP, są przetwarzane w celu udostępniania strony internetowej oraz wypełnienia obowiązków prawnych spoczywających na administratorze(art.5 ust.2 RODO),
3. dane osobowe mogą być przekazywane organom państwowym, organom ochrony prawnej (Policja, Prokuratura, Sąd) lub organom samorządu terytorialnego w związku z prowadzonym postępowaniem,
4. Pana/Pani dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowej,
5. Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie przez okres i w zakresie niezbędnym do realizacji celu przetwarzania,
6. przysługuje Panu/Pani prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,
7. ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,
8. podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest fakultatywne (dobrowolne) w celu udostępnienia strony internetowej,
9. Pana/Pani dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanym procesom podejmowania decyzji przez Administratora, w tym profilowaniu,
10. po zamknięciu okienka, do klauzuli informacyjnej masz dostęp w górnej części strony.
zapoznałem/zapoznałam się

Dzieci

Przedszkole Nr 5 w Opocznie dysponuje 100 miejscami dla dzieci w wieku od 3 do 7 lat.

W wyjątkowych przypadkach do przedszkola mogą uczęszczać dzieci, które ukończyły 2,5 roku.

Dzieci 6-letnie realizują w przedszkolu obowiązkowe roczne przygotowanie przedszkolne.

W Przedszkolu Nr 5 w Opocznie utworzono 4 oddziały.

 • Oddz. I „Krasnale”
 • Oddz. II „Pszczółki”
 • Oddz. III „Misie”
 • Oddz. IV „Kocurki”

Przedszkole sprawuje opiekę nad dziećmi dostosowując metody i formy oddziaływań do ich wieku, możliwości rozwojowych oraz potrzeb środowiskowych.

Przedszkole w szczególności dba o:

 • stworzenie warunków jak najlepszej adaptacji dzieci w nowym środowisku,
 • obniżenie niepokoju rodziców, związanego z powierzeniem dzieci pod opiekę przedszkola,
 • najlepszą atmosferę pobytu dziecka i adaptację dzieci, wymagających indywidualnego podejścia,
 • wszechstronny rozwój wychowanków,
 • zapewnienie dzieciom poczucia bezpieczeństwa,
 • systematyczne wzbogacanie bazy materialnej,
 • zapewnienie jak najlepszej kadry przedszkola,
 • ustawiczne doskonalenie się nauczycieli,
 • nawiązywanie współpracy z rodziną dziecka,
 • zdobycie uznania w środowisku.

W pracy dydaktycznej przedszkole promuje działania twórcze i odkrywcze.

 • Kadra przedszkola dba, aby dziecko:
 • czuło się bezpiecznie w życzliwej, pełnej ciepła, dobrej atmosferze,
 • znajdowało możliwość indywidualnego rozwoju,
 • rozwijało aktywność twórczą i badawczą,
 • zdobywało wiedzę i umiejętności dzięki aktywnym metodom pracy,
 • poznawało środowisko bliższe i dalsze,
 • obcowało ze sztuką i przyrodą,
 • rozwijało umiejętności techniczne,
 • rozwijało swoją tężyznę i sprawność fizyczną,
 • osiągało dojrzałość szkolną,
 • otrzymało bardzo dobre przygotowanie do podjęcia obowiązków ucznia

Dziecko w przedszkolu ma wszystkie prawa wynikające z Konwencji Praw Dziecka, a w szczególności prawo do:

 • właściwie zorganizowanego procesu opiekuńczo-wychowawczo-dydaktycznego zgodnie z zasadami higieny pracy umysłowej,
 • szacunku dla wszystkich jego potrzeb, życzliwego i podmiotowego traktowania,
 • ochrony przed wszelkimi formami wyrażania przemocy fizycznej bądź psychicznej,
 • poszanowania jego godności osobistej,
 • poszanowania jego własności,
 • opieki i ochrony,
 • partnerskiej rozmowy na każdy temat,
 • akceptacji jego osoby

Przedszkole stale współpracuje z Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną w Opocznie, zapewniając w miarę potrzeb konsultacje i pomoc specjalistów.

Przedszkole organizuje i udziela pomocy psychologiczno-pedagogicznej dzieciom ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 17 listopada 2010r. w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach.

Nauczyciele prowadzą i dokumentują obserwacje pedagogiczne mające na celu poznanie możliwości i potrzeb rozwojowych dzieci. W oddziale dzieci 6-letnich nauczyciele przeprowadzają analizę gotowości dziecka do podjęcia nauki w szkole (diagnozę gotowości szkolnej).

Wyniki diagnozy przekazują rodzicom w terminie do końca kwietnia roku szkolnego poprzedzającego rok szkolny, w którym dziecko ma obowiązek albo może rozpocząć naukę w szkole podstawowej.

Rodzice, otrzymując tę informację, decydują o przekazaniu jej szkole, w której dziecko rozpocznie naukę, jeśli uznają, że zawarte w niej uwagi mogą pomóc w dalszej pracy z dzieckiem oraz wspomaganiu jego rozwoju.

Podmiot udostępniający informację:
Przedszkole nr 5 w Opocznie
odpowiada: Halina Ceglarska
data: 21-03-2017
wytworzył: Halina Ceglarska
data: 21-03-2017
data: 21-03-2017
Dziennik zmian strony

Wszystkie wersje tej strony:

W celu uzyskania dostępu do wersji archiwalnej strony skontaktuj się z redaktorem.

 • 09-12-2016 - Edycja treści
 • 12-04-2016 - Edycja treści
 • 09-04-2015 - Uwzględnienie wytycznych WCAG 2.0
 • 18-09-2013 - Edycja treści
 • 13-09-2012 - Edycja treści

Statystyka odsłon tej strony:

Łączna liczba odsłon wszystkich wersji tej strony: 678