Dzieci

Przedszkole Nr 5 w Opocznie dysponuje 100 miejscami dla dzieci w wieku od 3 do 7 lat.

W wyjątkowych przypadkach do przedszkola mogą uczęszczać dzieci, które ukończyły 2,5 roku.

Dzieci 6-letnie realizują w przedszkolu obowiązkowe roczne przygotowanie przedszkolne.

W Przedszkolu Nr 5 w Opocznie utworzono 4 oddziały.

 • Oddz. I „Krasnale”
 • Oddz. II „Pszczółki”
 • Oddz. III „Misie”
 • Oddz. IV „Kocurki”

Przedszkole sprawuje opiekę nad dziećmi dostosowując metody i formy oddziaływań do ich wieku, możliwości rozwojowych oraz potrzeb środowiskowych.

Przedszkole w szczególności dba o:

 • stworzenie warunków jak najlepszej adaptacji dzieci w nowym środowisku,
 • obniżenie niepokoju rodziców, związanego z powierzeniem dzieci pod opiekę przedszkola,
 • najlepszą atmosferę pobytu dziecka i adaptację dzieci, wymagających indywidualnego podejścia,
 • wszechstronny rozwój wychowanków,
 • zapewnienie dzieciom poczucia bezpieczeństwa,
 • systematyczne wzbogacanie bazy materialnej,
 • zapewnienie jak najlepszej kadry przedszkola,
 • ustawiczne doskonalenie się nauczycieli,
 • nawiązywanie współpracy z rodziną dziecka,
 • zdobycie uznania w środowisku.

W pracy dydaktycznej przedszkole promuje działania twórcze i odkrywcze.

 • Kadra przedszkola dba, aby dziecko:
 • czuło się bezpiecznie w życzliwej, pełnej ciepła, dobrej atmosferze,
 • znajdowało możliwość indywidualnego rozwoju,
 • rozwijało aktywność twórczą i badawczą,
 • zdobywało wiedzę i umiejętności dzięki aktywnym metodom pracy,
 • poznawało środowisko bliższe i dalsze,
 • obcowało ze sztuką i przyrodą,
 • rozwijało umiejętności techniczne,
 • rozwijało swoją tężyznę i sprawność fizyczną,
 • osiągało dojrzałość szkolną,
 • otrzymało bardzo dobre przygotowanie do podjęcia obowiązków ucznia

Dziecko w przedszkolu ma wszystkie prawa wynikające z Konwencji Praw Dziecka, a w szczególności prawo do:

 • właściwie zorganizowanego procesu opiekuńczo-wychowawczo-dydaktycznego zgodnie z zasadami higieny pracy umysłowej,
 • szacunku dla wszystkich jego potrzeb, życzliwego i podmiotowego traktowania,
 • ochrony przed wszelkimi formami wyrażania przemocy fizycznej bądź psychicznej,
 • poszanowania jego godności osobistej,
 • poszanowania jego własności,
 • opieki i ochrony,
 • partnerskiej rozmowy na każdy temat,
 • akceptacji jego osoby

Przedszkole stale współpracuje z Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną w Opocznie, zapewniając w miarę potrzeb konsultacje i pomoc specjalistów.

Przedszkole organizuje i udziela pomocy psychologiczno-pedagogicznej dzieciom ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 17 listopada 2010r. w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach.

Nauczyciele prowadzą i dokumentują obserwacje pedagogiczne mające na celu poznanie możliwości i potrzeb rozwojowych dzieci. W oddziale dzieci 6-letnich nauczyciele przeprowadzają analizę gotowości dziecka do podjęcia nauki w szkole (diagnozę gotowości szkolnej).

Wyniki diagnozy przekazują rodzicom w terminie do końca kwietnia roku szkolnego poprzedzającego rok szkolny, w którym dziecko ma obowiązek albo może rozpocząć naukę w szkole podstawowej.

Rodzice, otrzymując tę informację, decydują o przekazaniu jej szkole, w której dziecko rozpocznie naukę, jeśli uznają, że zawarte w niej uwagi mogą pomóc w dalszej pracy z dzieckiem oraz wspomaganiu jego rozwoju.

Podmiot udostępniający informację:
Przedszkole nr 5 w Opocznie
odpowiada: Halina Ceglarska
data: 21-03-2017
wytworzył: Halina Ceglarska
data: 21-03-2017
data: 21-03-2017
Dziennik zmian strony

Wszystkie wersje tej strony:

W celu uzyskania dostępu do wersji archiwalnej strony skontaktuj się z redaktorem.

 • 09-12-2016 - Edycja treści
 • 12-04-2016 - Edycja treści
 • 09-04-2015 - Uwzględnienie wytycznych WCAG 2.0
 • 18-09-2013 - Edycja treści
 • 13-09-2012 - Edycja treści

Statystyka odsłon tej strony:

Łączna liczba odsłon wszystkich wersji tej strony: 667