KLAUZULA INFORMACYJNA

Wypełniając obowiązek prawny uregulowany zapisami art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) Dz. U. UE . L. 2016.119.1 z dnia 4 maja 2016r, dalej jako „RODO”, informujemy, że:
1. dane Administratora i Inspektora Ochrony Danych znajdują się w linku „Ochrona danych osobowych”,
2. Pana/Pani dane osobowe w postaci adresu IP, są przetwarzane w celu udostępniania strony internetowej oraz wypełnienia obowiązków prawnych spoczywających na administratorze(art.5 ust.2 RODO),
3. dane osobowe mogą być przekazywane organom państwowym, organom ochrony prawnej (Policja, Prokuratura, Sąd) lub organom samorządu terytorialnego w związku z prowadzonym postępowaniem,
4. Pana/Pani dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowej,
5. Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie przez okres i w zakresie niezbędnym do realizacji celu przetwarzania,
6. przysługuje Panu/Pani prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,
7. ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,
8. podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest fakultatywne (dobrowolne) w celu udostępnienia strony internetowej,
9. Pana/Pani dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanym procesom podejmowania decyzji przez Administratora, w tym profilowaniu,
10. po zamknięciu okienka, do klauzuli informacyjnej masz dostęp w górnej części strony.
zapoznałem/zapoznałam się

Sposób załatwiania spraw

logo elektronicznej skrzynki podawczej

Elektroniczna skrzynka podawcza.

Przedszkole Nr 5 w Opocznie przyjmuje i załatwia sprawy zgodnie z obowiązującymi
przepisami prawa i powszechnie przyjętymi ogólnymi zasadami, terminowo i bez
zbędnej zwłoki. Zagadnienia związane z przyjmowaniem interesantów i załatwianiem
spraw w przedszkolu regulują w szczególności przepisy :

 1. ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz.2572, z późn. zm.);
 2. ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r.- Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2006 r. Nr 97, poz. 674, z późn. zm.);
 3. ustawy z dnia 14 czerwca 1960 – Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz.U. z 2000 r.  Nr 98, poz. 1071 z późn. zm.);

Sprawy można załatwiać ustnie lub pisemnie. Sprawy załatwiane są według kolejności ich wpływu i stopnia pilności.

Sprawy przyjmowane są w biurze przedszkola codziennie od poniedziałku do piątku w godzinach pracy przedszkola.

Podania, wnioski i pisma można również kierować:

 • korespondencyjnie na adres:
  Przedszkole Nr 5 w Opocznie
  ul. Partyzantów 36
  26-300 Opoczno
 • e-mailem: przedszkole5@opoczno.edu.pl
 • telefonicznie: 44 755 18 41

Przedszkole Nr  5 w Opocznie nie udziela odpowiedzi na korespondencję, w tym również otrzymywaną pocztą elektroniczną, która nie spełnia wymogów określonych w art. 63 § 2 Kodeksu Postępowania Administracyjnego (Dz. U. z 2000r. Nr 98, poz. 1071 ze zm.). Zgodnie z art.63 §2 K.P.A. treść kierowanej korespondencji (w tym również elektronicznej) powinna zawierać co najmniej wskazanie:

 • osoby, od której pochodzi (imię i nazwisko),
 • adresu (kod pocztowy, miejscowość, ulica, nr domu, nr telefonu),
 • przedmiotu sprawy, której dotyczy.

Przedszkole Nr  5 w Opocznie przyjmuje i załatwia sprawy dotyczące:

 • edukacji, opieki, wychowania, kadr, finansów – zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa;
 • dokumentacji kancelaryjnej – wg instrukcji kancelaryjnej,
 • dokumentacji kadrowej i finansowej – wg odrębnych przepisów.

Sprawy prowadzone przez Przedszkole:

 1. Edukacja:
  • zapisy do przedszkola – szczegółowy opis sprawy w zakładce Zasady naboru
  • wydawanie zaświadczeń o spełnianiu obowiązku rocznego przygotowania przedszkolnego
  • wydawanie informacji o gotowości dziecka do podjęcia nauki w szkole podstawowe
  • zasięganie informacji o dziecka
  • wydawanie opinii o dziecka
  • dzienniki zajęć przedszkola
 2. Sprawy administracyjne:
  • prowadzenie postępowania na stopień nauczyciela kontraktowego
  • wydawanie decyzji w sprawie skreślenia z listy wychowanków
  • wydawanie decyzji w sprawie objęcia dziecka indywidualnym obowiązkowym rocznym przygotowaniem przedszkolnym
  • wydawanie decyzji o spełnianiu obowiązku rocznego przygotowania przedszkolnego poza przedszkolem
  • zawieranie umów w sprawie korzystania z usług przedszkola
  • pobieranie opłat za świadczenia realizowane przez przedszkole
  • wydawanie zaświadczeń
  • usprawiedliwianie nieobecności dziecka
  • wgląd do własnych danych osobowych i ich poprawianie
  • uzyskiwanie informacji publicznej
  • przyjmowanie skarg i wniosków – procedura
 3. Sprawy kadrowe:
  • sprawy osobowe nauczycieli i pracowników niepedagogicznych
  • nabór na wolne stanowiska pedagogiczne i obsługowe
  • wydawanie zaświadczeń pracownikom przedszkola
 4. Sprawozdawczość:
  • raporty
  • sprawozdania
  • analizy
 5. Archiwum:
  • akta osobowe pracowników
  • dzienniki zajęć przedszkola
  • protokoły z posiedzeń Rady Pedagogicznej wraz z uchwałami
  • zarządzenia wewnętrzne Dyrektora Przedszkola
 6. Finanse Przedszkola:
  • sprawy dotyczące funkcjonowania finansów placówki udostępniane są organowi prowadzącemu lub organowi kontrolnemu

TRYB ZAŁATWIANIA SPRAW:

 1. Zapisanie lub wypisanie dziecka z przedszkola, zawieranie umów, wydawanie zaświadczeń, decyzji, opinii, sprawy organizacyjne, uzyskiwanie informacji publicznej, wgląd do własnych danych osobowych i ich poprawianie, wnioski, skargi – dyrektor przedszkola
 2. Odpłatność za przedszkole – intendentka w ustalone dni każdego miesiąca ( zgodnie z informacją na tablicy  ogłoszeń).
 3. Bieżące informacje o dziecku, usprawiedliwianie nieobecności dziecka – nauczycielki poszczególnych grup.
 4. Finanse przedszkola – główna księgowa w GZOPO, Plac Kościuszki 1, 26-300 Opoczno
Podmiot udostępniający informację:
Przedszkole nr 5 w Opocznie
odpowiada: Halina Ceglarska
data: 12-04-2015
wytworzył: Halina Ceglarska
data: 12-04-2015
data: 12-04-2015
Dziennik zmian strony

Wszystkie wersje tej strony:

W celu uzyskania dostępu do wersji archiwalnej strony skontaktuj się z redaktorem.

 • 28-09-2012 - Edycja treści

Statystyka odsłon tej strony:

Łączna liczba odsłon wszystkich wersji tej strony: 514