Sposób załatwiania spraw

logo elektronicznej skrzynki podawczej

Elektroniczna skrzynka podawcza.

Przedszkole Nr 5 w Opocznie przyjmuje i załatwia sprawy zgodnie z obowiązującymi
przepisami prawa i powszechnie przyjętymi ogólnymi zasadami, terminowo i bez
zbędnej zwłoki. Zagadnienia związane z przyjmowaniem interesantów i załatwianiem
spraw w przedszkolu regulują w szczególności przepisy :

 1. ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz.2572, z późn. zm.);
 2. ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r.- Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2006 r. Nr 97, poz. 674, z późn. zm.);
 3. ustawy z dnia 14 czerwca 1960 – Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz.U. z 2000 r.  Nr 98, poz. 1071 z późn. zm.);

Sprawy można załatwiać ustnie lub pisemnie. Sprawy załatwiane są według kolejności ich wpływu i stopnia pilności.

Sprawy przyjmowane są w biurze przedszkola codziennie od poniedziałku do piątku w godzinach pracy przedszkola.

Podania, wnioski i pisma można również kierować:

 • korespondencyjnie na adres:
  Przedszkole Nr 5 w Opocznie
  ul. Partyzantów 36
  26-300 Opoczno
 • e-mailem: przedszkole5@opoczno.edu.pl
 • telefonicznie: 44 755 18 41

Przedszkole Nr  5 w Opocznie nie udziela odpowiedzi na korespondencję, w tym również otrzymywaną pocztą elektroniczną, która nie spełnia wymogów określonych w art. 63 § 2 Kodeksu Postępowania Administracyjnego (Dz. U. z 2000r. Nr 98, poz. 1071 ze zm.). Zgodnie z art.63 §2 K.P.A. treść kierowanej korespondencji (w tym również elektronicznej) powinna zawierać co najmniej wskazanie:

 • osoby, od której pochodzi (imię i nazwisko),
 • adresu (kod pocztowy, miejscowość, ulica, nr domu, nr telefonu),
 • przedmiotu sprawy, której dotyczy.

Przedszkole Nr  5 w Opocznie przyjmuje i załatwia sprawy dotyczące:

 • edukacji, opieki, wychowania, kadr, finansów – zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa;
 • dokumentacji kancelaryjnej – wg instrukcji kancelaryjnej,
 • dokumentacji kadrowej i finansowej – wg odrębnych przepisów.

Sprawy prowadzone przez Przedszkole:

 1. Edukacja:
  • zapisy do przedszkola – szczegółowy opis sprawy w zakładce Zasady naboru
  • wydawanie zaświadczeń o spełnianiu obowiązku rocznego przygotowania przedszkolnego
  • wydawanie informacji o gotowości dziecka do podjęcia nauki w szkole podstawowe
  • zasięganie informacji o dziecka
  • wydawanie opinii o dziecka
  • dzienniki zajęć przedszkola
 2. Sprawy administracyjne:
  • prowadzenie postępowania na stopień nauczyciela kontraktowego
  • wydawanie decyzji w sprawie skreślenia z listy wychowanków
  • wydawanie decyzji w sprawie objęcia dziecka indywidualnym obowiązkowym rocznym przygotowaniem przedszkolnym
  • wydawanie decyzji o spełnianiu obowiązku rocznego przygotowania przedszkolnego poza przedszkolem
  • zawieranie umów w sprawie korzystania z usług przedszkola
  • pobieranie opłat za świadczenia realizowane przez przedszkole
  • wydawanie zaświadczeń
  • usprawiedliwianie nieobecności dziecka
  • wgląd do własnych danych osobowych i ich poprawianie
  • uzyskiwanie informacji publicznej
  • przyjmowanie skarg i wniosków – procedura
 3. Sprawy kadrowe:
  • sprawy osobowe nauczycieli i pracowników niepedagogicznych
  • nabór na wolne stanowiska pedagogiczne i obsługowe
  • wydawanie zaświadczeń pracownikom przedszkola
 4. Sprawozdawczość:
  • raporty
  • sprawozdania
  • analizy
 5. Archiwum:
  • akta osobowe pracowników
  • dzienniki zajęć przedszkola
  • protokoły z posiedzeń Rady Pedagogicznej wraz z uchwałami
  • zarządzenia wewnętrzne Dyrektora Przedszkola
 6. Finanse Przedszkola:
  • sprawy dotyczące funkcjonowania finansów placówki udostępniane są organowi prowadzącemu lub organowi kontrolnemu

TRYB ZAŁATWIANIA SPRAW:

 1. Zapisanie lub wypisanie dziecka z przedszkola, zawieranie umów, wydawanie zaświadczeń, decyzji, opinii, sprawy organizacyjne, uzyskiwanie informacji publicznej, wgląd do własnych danych osobowych i ich poprawianie, wnioski, skargi – dyrektor przedszkola
 2. Odpłatność za przedszkole – intendentka w ustalone dni każdego miesiąca ( zgodnie z informacją na tablicy  ogłoszeń).
 3. Bieżące informacje o dziecku, usprawiedliwianie nieobecności dziecka – nauczycielki poszczególnych grup.
 4. Finanse przedszkola – główna księgowa w GZOPO, Plac Kościuszki 1, 26-300 Opoczno
Podmiot udostępniający informację:
Przedszkole nr 5 w Opocznie
odpowiada: Halina Ceglarska
data: 12-04-2015
wytworzył: Halina Ceglarska
data: 12-04-2015
data: 12-04-2015
Dziennik zmian strony

Wszystkie wersje tej strony:

W celu uzyskania dostępu do wersji archiwalnej strony skontaktuj się z redaktorem.

 • 28-09-2012 - Edycja treści

Statystyka odsłon tej strony:

Łączna liczba odsłon wszystkich wersji tej strony: 512