Przedmiot działalności i kompetencje

Przedmiotem działalności Przedszkola jest działalność edukacyjna w zakresie wychowania przedszkolnego. Wychowaniem przedszkolnym obejmuje się dzieci od początku roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 3 lata, do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 6 lat. Dziecko w wieku 5 lat jest obowiązane odbyć roczne przygotowanie przedszkolne. Obowiązek ten rozpoczyna się z początkiem roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 5 lat.

Przedszkole:
 1. Realizuje programy wychowania przedszkolnego uwzględniające podstawę programową wychowania przedszkolnego.
 2. Zapewnia bezpłatne nauczanie, wychowanie i opiekę w czasie ustalonym przez organ prowadzący, nie krótszym niż 5 godzin dziennie.
  Szczegółowe cele i zadania określa Statut Przedszkola
Rodzice dziecka pięcioletniego są obowiązani do:
 1. Dopełnienia czynności związanych ze zgłoszeniem dziecka do przedszkola
 2. Zapewnienia regularnego uczęszczania dziecka na zajęcia.

Kontrolowanie spełniania obowiązku rocznego przygotowania przedszkolnego należy
do zadań dyrektora szkoły podstawowej, w obwodzie której dziecko mieszka (jest zameldowane). Dyrektor przedszkola jest obowiązany powiadomić dyrektora szkoły,
w obwodzie której dziecko mieszka, spełnianiu przez dziecko tego obowiązku oraz o zmianach w tym zakresie. Niespełnianie obowiązku rocznego przygotowania przedszkolnego podlega egzekucji w trybie przepisów o postępowaniu egzekucyjnym
w administracji.

Najważniejsze kategorie spraw rozstrzyganych w drodze decyzji administracyjnych:
 1. Spełnianie obowiązku rocznego przygotowania przedszkolnego poza przedszkolem.
 2. Skreślenie wychowanka z listy

Podstawa programowa określona jest w Rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej
z dnia 23 grudnia 2008r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół.

Podmiot udostępniający informację:
Przedszkole nr 5 w Opocznie
odpowiada: Aneta Zięba
data: 19-02-2018
wytworzył: Aneta Zięba
data: 19-02-2018
data: 19-02-2018
Dziennik zmian strony

Wszystkie wersje tej strony:

W celu uzyskania dostępu do wersji archiwalnej strony skontaktuj się z redaktorem.

 • 09-12-2016 - Edycja treści
 • 12-04-2016 - Edycja treści
 • 09-04-2015 - Uwzględnienie wytycznych WCAG 2.0
 • 02-06-2012 - Edycja treści

Statystyka odsłon tej strony:

Łączna liczba odsłon wszystkich wersji tej strony: 591